1/2 Conciertos del Sábado Música tradicional japonesa

1/2

 1. Este acto tuvo lugar el
Seizan Ishigaki, shakuhachi. Kiyomi Ishigaki y Erina Matsumura, koto

   1. Yugao
   2. Tori no yo ni
   3. Mukuge Ni
   4. Iwashimizu
   5. Shikyoku I