2/2 Conciertos del Sábado Música tradicional japonesa

2/2

 1. Este acto tuvo lugar el
Seizan Ishigaki, shakuhachi. Kiyomi Ishigaki y Erina Matsumura, koto

   1. Mama no Kawa
   2. Sanka
   3. Hyakkafu
   4. Mine no Tsuki
   5. Dokeshi